Grupy Robocze

Mandat GP

 

 

MANDAT
Podgrupa Robocza „Planowanie w gospodarowaniu wodami / RBMP” (GP)
 

Aby wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) Wspólnoty Europejskiej (WE) na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO) odbywało się w sposób skoordynowany oraz zharmonizowany, zleca się Podgrupie Roboczej „Planowanie w gospodarowaniu wodami / RBMP” następujące zadania:

 

 1. Weryfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej na MODO.
   
 2. Realizacja prac związanych z aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami (PGW) dla MODO.
   
 3. Wspieranie dwustronnej współpracy na granicznych i transgranicznych jednolitych częściach wód powierzchniowych, podziemnych oraz w obszarach chronionych.
   
 4. Wspieranie grup i podgrup roboczych MKOOpZ przy opracowywaniu zagadnień związanych z problematyką wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych.
   
 5. Realizacja zadań zlecanych przez „Grupę Sterującą WFD” w ramach jej kompetencji oraz zgodnie z harmonogramem aktualizacji PGW dla MODO.
   
 6. Przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań lub działań korygujących, zleconych podgrupie przez „Grupę Sterującą WFD”.

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.27