Grupy Robocze

Mandat GM

 

 

MANDAT
Podgrupa Robocza „Monitoring” (GM)

 

Cele:
 

Identyfikacja i przedstawienie:

 • ilościowego i jakościowego stanu wód wg RDW,
 • deficytów w odniesieniu do osiągnięcia celów RDW,
 • długoterminowych trendów zmian.
   

Na stan wód składają się właściwości biologiczne, chemiczne i hydromorfologiczne wód.


Zadania:

 1. Rozwój systemu monitoringu, bazującego na krajowych punktach pomiarowych i krajowych danych, dla:
 • rzeki Odry, w tym wód przybrzeżnych i przejściowych należących do Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry,
 • dopływów Odry o powierzchni zlewni powyżej 2500 km²,
 • jednolitych części wód powierzchniowych,
 • dla jednolitych części wód podziemnych.
 1. Wymagania dotyczące systemu:

  System monitoringu powinien odpowiadać celom i zadaniom RDW oraz wspomagać ich wdrożenie na wodach wymienionych w punkcie 1). Odpowiednio należy zdefiniować właściwości i wymagania. Wyniki monitoringu powinny być regularnie publikowane.
   
 2. Realizacja zadań zleconych przez Grupę Sterującą WFD w ramach koncepcji oraz harmonogramu sporządzenia RBMP.
   
 3. Na żądanie Grupy Sterującej WFD przedkładanie jej sprawozdań z realizacji zadań lub działań korygujących, zleconych przez tę grupę.

 


Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01