Grupy Robocze

Mandat G2

 

 

MANDAT
Grupa Robocza „Powódź“ (G2)

 

 1. Koordynacja zadań związanych z wdrażaniem Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim:
 • zapewnienie wymiany istotnych informacji między państwami członkowskimi w celu weryfikacji oraz ewentualnej aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego;
   
 • koordynacja weryfikacji oraz ewentualnej aktualizacji określonych obszarów o potencjalnym znaczącym ryzyku powodziowym;
   
 • zapewnienie wymiany informacji przy weryfikacji oraz ewentualnej aktualizacji map zagrożenia oraz map ryzyka powodziowego;
   
 • Informacja na temat wdrażania znaczących pod względem strategicznym, transgranicznych działań z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności działań zawartych w międzynarodowym Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla MODO;
   
 • Koordynacja weryfikacji oraz ewentualnej aktualizacji międzynarodowego Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla MODO; .

 

 1. Wymiana informacji na temat istniejących systemów osłony przeciwpowodziowej i prognoz oraz ich dalszy rozwój:

 

 • analiza istniejących systemów gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych wykorzystywanych do oceny przebiegu powodzi; propozycje dotyczące modernizacji tych systemów;
   
 • propozycje dotyczące usprawnienia systemu osłony przeciwpowodziowej i prognoz poprzez rozwój oraz stosowanie narzędzi służących do opracowywania modeli opad-odpływ oraz sterowania odpływem;
   
 1. Inicjowanie rozwoju wspólnych modeli możliwych do wykorzystania na poziomie transgranicznym, służących optymalizacji działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
 1. Gromadzenie i wymiana informacji o krajowych projektach badawczych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz proponowanie przyszłych prac badawczych.
 1. Wymiana informacji z innymi grupami roboczymi oraz instytucjami zajmującymi się problematyką powodziową; współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w dorzeczu Odry.
 1. Wymiana informacji dotyczących danych hydrologicznych niezbędnych do realizacji zadań grup roboczych zleconych przez Komisję.

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.08