Mandat Podgrupy Roboczej ad hoc "Biogeny"

Mandat Podgrupy Roboczej ad hoc "Biogeny"


 
Mandat Podgrupy Roboczej ad hoc "Biogeny"
w ramach Grupy Sterującej „WFD“ (G1) MKOOpZ
 
 

Wdrażanie Dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (zwanej dalej Ramową Dyrektywą Wodną WE) w ramach Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (zwanego dalej MODO) powinno się odbywać w sposób skoordynowany. Jednym z istotnych problemów gospodarki wodnej na tym obszarze dorzecza jest redukcja znaczącego zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami biogennymi. W celu skoordynowanego podejścia do redukcji emisji Podgrupa Robocza ad hoc "Biogeny" otrzymuje następujące zadania:

 

 1. Opracowanie propozycji ponadregionalnych wymagań (celów) dotyczących redukcji emisji substancji biogennych do jednolitych części wód powierzchniowych (rzecznych i jeziornych, w tym zbiorników zaporowych oraz przejściowych i przybrzeżnych) oraz podziemnych w celu osiągnięcia ich dobrego stanu na MODO.
   
 2. Ocena efektywności planowanych oraz realizowanych działań w celu redukcji emisji substancji biogennych w dorzeczu Odry w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej WE (na podstawie monitoringu oraz modelowania); opracowanie propozycji takich działań.
   
 3. Wspieranie działalności Grupy Sterującej G1 przy realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej WE:
   
  •  przygotowania części Planu Gospodarowania Wodami na MODO dotyczących problematyki biogenów,
    
  •  opracowania zaleceń dotyczących programów działań na MODO w zakresie biogenów dla krajowych poziomów planów gospodarowania wodami w poszczególnych państwach członkowskich.
    
 4. Wymiana informacji w ramach grupy ekspertów na temat wyników projektów badawczych dotyczących substancji biogennych oraz sprawdzenie, czy mogą być one wykorzystane w ramach MKOOpZ.
   
 5. Wspieranie innych grup i podgrup roboczych MKOOpZ przy opracowywaniu zagadnień związanych z problematyką substancji biogennych.
   
 6. Przedkładanie sprawozdań „Grupie Sterującej WFD” z realizacji zadań zleconych przez nią.

Ostatnia aktualizacja: 2020.02.11